Карта
Бележник ()

Банки

Българска народна банка

Българска народна банка, основана през 1879 г., е централната банка на Република България. Основната й задача е да поддържа стабилността на националната парична единица посредством провеждане на адекватната за целта политика. Банката се грижи и за функционирането на ефективна платежна система. След въвеждане на режима на паричен съвет на 1 юли 1997 г. броят на инструментите на паричната политика, които банката има право да използва, бе намален и валутният курс към момента е законово фиксиран на 1.95583 лева за 1 евро. БНБ има изключителното право да емитира банкноти и монети на територията на България. Те се произвеждат в Печатницата на банката и в Монетния двор. БНБ изпълнява функциите на финансов агент на правителството.

Инвестбанк АД

Услуги за граждани, корпоративни услуги, е-банкиране.

Обединена Българска Банка

Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Приватизирана през 1997 г. Първа приватизация на голяма държавна банка в България.

Първа инвестиционна банка

Първа инвестиционна банка е основана през 1993 г. в град София и притежава пълен банков лиценз за осъществяване на местни и международни операции. Първа инвестиционна банка е: • Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа • Лицензиран инвестиционен посредник

Булбанк

Булбанк е учредена като Българска външнотърговска банка (БВБ), със 100% държавно участие, със седалище в София, основен капитал 40 млн.лв. и предмет на дейност международни търговски разплащания и финанси. Открити са представителства на банката в Лондон, Франкфурт и Виена.

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през юни 1994 г. по българския Закон за банките и кредитното дело, с пълен лиценз за работа в страната и в чужбина. Банката е собственост на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ (РИБ), изцяло дъщерно дружество на Райфайзен Централбанк Австрия АГ – австрийската банка с най–голям опит и трайно присъствие в страните от Централна и Източна Европа.

ТБ Алианц България- АД

ТБ Алианц България- АД е универсална търговска банка със седалище в гр. София. Създадена е през 1997 г. Банката приема името на основния си акционер - Алианц България Холдинг на 13 октомври 2003 г., като преди това е известна с името ТБ "България инвест".

ПроКредит Банк

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие и предлага пълна гама от услуги. Ние предоставяме на нашите клиенти отлично обслужване и голямо разнообразие от продукти. В кредитирането се концентрираме върху микро, малкия и средния бизнес, тъй като сме уверени, че предприятията от такъв мащаб създават най-голям брой работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които оперират.

Алфа банк

Алфа банка е член на Алфа Груп - водеща финансова институция и най-голямата частна банка в Гърция.

Пощенска Банка

Пощенска Банка е водеща универсална банка в България.Чрез широката си мрежа от 30 клона, 93 офиса и присъствие в над 2000 пощенски станции ние предлагаме услуги с най-високо качество на нашите клиенти

Сосиете Женерал Експресбанк

Целта на Сосиете Женерал Експресбанк е да предлага на клиентите си всестранни, гъвкави, висококачествени, новаторски и икономични продукти и да извършва безупречно обслужване. Наред с това са определени и първостепенни задачи като полезност, ефективност и развитие.

Българо-американска кредитна банка

БАКБ е основана в София през 1996г. и има пълен лиценз за банкова дейност от БНБ. Банката е собственост на Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ). БАИФ е американска корпорация, създадена през 1992 г. в Чикаго, щат Илинойс.