ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Елин Пелин

Вижте къде се намира на картата Имоти в област София - гр. Елин Пелин

Елин Пелин е град в област София. Той е административен център на община Елин Пелин.

местоположение

Намира се на 24 км източно от столицата София, на 43 км от Ботевград, на 12 км от Горна Малина, на 12 км от Ихтиман.

климат и релеф

Релефът на община Елин Пелин е високоравнинен, полупланински и планински. Много добре е развито котловинното дъно, което е разположено между 539 м и 600 м над морското равнище.

На територията на общината са разположени язовир Огняново и микроязовир Тараторското над с. Габра. Общината има три геотермални извора. Със статут от държавно значение е изворът в с. Равно поле, където минералният състав на водата и дебитът позволяват развитието на балнеоложки център.

Природно-климатичните условия и изградените традиции създават изключително благоприятни предпоставки за развитие на селското стопанство в общината. Животновъдството се развива в личните стопанства, като основно е застъпено отглеждането на дойни крави, овце, кози и свине. Единствено в земеделска кооперация “Прогрес” в с. Лесново е запазено концентрираното отглеждане на говеда и овце. Редица негативи обуславят тенденцията на намаляване на броя на животните, както и на млякото и месодобива.

история

В града има многобройни следи от стари селища и крепости. През територията на общината минава така нареченият "Траянов друм" от II век. Тракийските селища и надгробни могили и находките в тях свидетелстват за висока духовна и материална култура. Римската и византийската култура също са оставили значими следи. До с. Лесново, край римския път (III век) се е намирала голяма пътна станция, наречена Бурагара (среща се и като Бугарака). Югозападно от гр. Елин Пелин са открити и проучени от археолозите останки от крайпътна стражева кула (стражница) с прилежащо към нея малко селище (IV век). Пак там са намерени останки и от създадено по-късно славянско селище, просъществувало до началния период на турското владичество. На три километра южно от с. Нови хан се намират слабо запазени руини от тракийско селище с крепостна стена. На няколко места в западна посока от селото има останки от римски селища.

Запазена е църквата “Свети Николай Чудотворец” в с. Столник. Край с. Елешница се е намирала и българска крепост, разрушена при нашествието на турците. На 4 км от същото село е Елешнишкият манастир, който е един от манастирите на тъй наречената софийска Мала Света гора, построен през XV век. През XVI-XVIII век той е бил оживен книжовен център. В църквата му “Света Богородица” са запазени ценни стенописи от XVI и XIX век.

Голяма роля в развитието му изиграват построяването на железопътната линия София - Саранбей (Септември) и създаването на първата керамична фабрика в страната - “Изида”, намираща се на 4 км южно от сегашния град.

инфраструктура

В града има община, читалище, професионална гимназия, СОУ, две начални, едно основно училище и три детски градини.

На територията на община Елин Пелин преминават автомагистрала "Хемус", автомагистрала "Тракия", главен път № 6 и пътища от 1-ви до 3-ти клас, които изграждат добра инфраструктурна обвързаност със София от една страна, и с южната и северна част на страната от друга страна. Общината се явява главен транспортен възел и пресечна точка за транспорта от двете страни на Стара планина. Съществува и удобна връзка с международен път Е-79, част от трансевропейски коридор № 4 .

Важна пътна комуникация за общината е републикански път №105 гр. Елин Пелин - с.Столник, осъществяващ връзка между двете магистрали.

Много добре развит е ж.п. транспортът. На територията на общината има две основни ж.п. гари - гара Елин Пелин на линията София - Пловдив - Свиленград и гара Столник на линията София - Карлово - Бургас. И двете гари са с много добра инженерна инфраструктура и са разположени на основната пътна артерия на общината - първи клас път №105 - с. Елешница - с. Столник - гр. Елин Пелин - гара Елин Пелин - с. Нови хан.

На територията на общината съществува и летище, собственост на “Албена инвест” АД, което обслужва малки чартърни полети.

Източник и снимки:  http://www.elinpelin.org/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: