ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Област РУСЕ

Имоти в област Русе

Русенска област e разположена в Североизточна България.

местоположение

В административно отношение областта включва осем общини - Русе, Бяла, Иваново, Ценово, Борово, Сливо поле, Две могили и Вятово, сред които силно доминира община Русе. Северната граница на Русенска област съвпада с държавната граница с Румъния и минава по поречието на река Дунав. Това е добра предпоставка за цялостното й развитие, като се има предвид транспортната функция на реката и потенциала, който тя предоставя за развитие на индустрията, земеделието, транспорта и трансграничното сътрудничество в Дунавското пространство.

климат

Климатът в района на област Русе е повлиян от особеностите на Дунавската равнина-характеризира се със студена зима, сухо и топло лято, докато есента и пролетта са краткотрайни. Характерни са силните ветрове през зимата, както и мъглите, които са породени от близостта на река Дунав.  

икономика


Свободната безмитна зона, която се намира в непосредствена близост до Пристанище Русе Изток и Дунав мост, разширява възможностите за развитие на транспорта и логистиката в областта. Тя разполага с добре изградена инфраструктура (удобни подходни пътища, водоснабдяване, електро- и газификация, добри телекомуникации), както и с 350 000 кв.м покрита складова площ. От съществено значение е разпределителната железопътна станция с наличието на условия за обработка на контейнери.

В Русе е и седалището на Управлението за проучване и поддържане на българския участък от река Дунав, както и регионалното управление на Морска администрация, пряко свързани с корабоплаването по реката. Тук се намира Корабостроителен и кораборемонтен завод с възможности и капацитет за строителство и ремонт на всякакви речни и речно-морски кораби. Там  е и седалището на Съюза на дунавските корабособственици и мениджъри в България.

Област Русе разполага с добри водоизточници. Енергийната инфраструктура в област Русе е добре развита и има капацитетни възможности да поеме големи натоварвания, което би стимулирало бъдещи мощности за икономическо развитие и трансгранично сътрудничество. Техническото състояние на използваните съоръжения е добро.

Русенска област се отличава с икономическа структура, доминирана от индустрията и услугите. По отделни подотрасли на промишлеността специализацията на областта е главно в добива на кариерни и инертни материали, производството на каучукови и пластмасови изделия, производството на транспортни средства, производството на текстил и текстилни изделия, производството на облекло и други шивашки изделия, електротехническата промишленост.

В областта се отглеждат пшеница, ечемик, царевица. По-важните подотрасли на преработващата промишленост са: химическа и нефтопреработваща промишленост, машиностроене и металообработване, хранително-вкусова, текстилна и трикотажна промишленост. Строителството е на второ място по брой фирми от функциониращите в сектор индустрия. Те са предимно частни.

образование


Русенска област има добре развита образователна система. В областта функционират следните учебни заведения: Русенски университет “Ангел Кънчев”; 10 Средни общообразователни училища (СОУ); 2 Гимназии; 1 Средно училище по изкуствата; 77 Общообразователни училища (ОУ); 20 Техникуми и професионални гимназии (бивши СПТУ); 3 Професионално-технически училища след завършено средно образование (технически колежи); 8 Специализирани училища; 88 Детски градини.

културни забележителности


Област Русе е богата на културно-исторически паметници. В общините Иваново и Две могили са уникалните Ивановски скални манастири – обект включен от ЮНЕСКО в списъка на културно-историческото наследство със световно значение.

В района се намира средновековната крепост Червен, една от малкото запазени крепости по българските земи. Тя има голям потенциал за развитието на туризма.

Природен парк “Русенски Лом” - община Иваново се намира се на около 20 км югозападно от гр. Русе и обхваща 3260 хектара от долината на р. Русенски Лом и най-долните течения на притоците Черни Лом и Банински Лом. Създаден е през 1970г. с цел опазване на каньоните на трите реки с тяхната растителна и животинска покривка и исторически забележителности.

Западният парк “Приста” е разположен на 6 км от Русе по пътя за гр. Бяла. На 12 км източно от града се намира лесопаркът “Липник” с хотели, ресторанти и изкуствени езера.

Долината на река Русенски Лом е обявена за природен парк. На около 25 км южно от Русе е електрифицираната пещера Орлова чука – втората по дължина в България. На 15 км от града се намира единственият действащ скален манастир в България - Басарбовският манастир.

Река Дунав предлага много възможности за почивка, водни спортове, туризъм, риболов и много други забавления.

Град Русе, административният център на областта, е богат на архитектурни паметници, строени в края на 19 и началото на 20 век. Забележителни са останките от крепостната порта Кюнтукапия и крепостта Левент табия.

В центъра на града се издига величественият паметник на Свободата, който вече близо век е символ на града.

транспорт


Транспортно-географското положение е благоприятно поради пресичането на територията на областта на 2 от европейските транспортни коридори  - № 7 и № 9, които осигуряват връзката между районите на Балтийско и Северно море, от една страна и Средиземно и Черно море от друга. Тук практически са развити всички видове транспорт – автомобилен, железопътен, воден и въздушен. В Русе се намира единственото засега мостово съоръжение през Дунав на територията на България.

Пристанище Русе ( Русе изток и Русе запад) е най-голямото българско пристанище на река Дунав, елемент на важния транспортен кръстопът на трансевропейските транспортни коридори №7 и № 9. На територията на Област Русе има изградено летище за съвместно базиране на ВВС и Гражданска авиация, което е поделение на летище София. Областта е сравнително близо и до проектираната автомагистрала “Хемус”.

 

Източник:  http://www.ruse-bg.eu/      http://bulgaria.domino.bg/municipal_e.htm

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: