ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Сухиндол

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Велико Търново - гр. Сухиндол

Местоположение

Су̀хиндол е град в Северна България. Той се намира в Област Велико Търново и е в близост до градовете Павликени и Бяла Черква. Градът е административен център на община Сухиндол. Общината се намира в Северна България и е една от съставните на Област Велико Търново. Община Сухиндол има 6 населени места: Бяла река, Горско Калугерово, Горско Косово, Коевци, Красно градище и Сухиндол. 

Географското положение на община Сухиндол определя до голяма степен нейното бъдещо икономическо, социално и културно развитие. Общината разполага с възможности за бърз достъп до земен и въздушен транспорт, което би допринесло за развитието на успешни устойчиви регионални и международни партньорства. Близостта на общината до Румъния дава възможност за създаване на  сътрудничество на ниво местни власти, бизнес, неправителствен сектор.  

Отстояния

Природни ресурси

Топография и релеф

Територията на община Сухиндол спада към Предбалканския физикогеографски район, характеризиращ се с ниски хълмисти ридове. Средната надморска височина е 300 – 400 м. Най-високата точка в границите на общината е връх “Сухиндолски връх” с 482 м надморска височина. Най-ниските райони на територията са разположени по долината на р. Росица и имат надморска височина 130 – 150 м. Високите части на района са изградени върху карстови варовити скали, а в терасата на р. Росица преобладават речни наслаги (алувий).
 
Kлимат

По своите климатични особености общината принадлежи към Средния или Могилен район на Дунавската хълмиста равнина, който пък е част от умереноконтиненталната Европейска климатична област. Тя се характеризира с горещо и сравнително сухо лято, и студена зима. Климатичните особености на района като цяло благоприятстват за развитието на различна стопанска дейност. Те оказват благоприятно въздействие за развитието на селското стопанство и най-вече по отношение на лозарството и отглеждането на висококачествено грозде.

Почви

Част от територията на общината попада в севернобългарската горска степна зона, а останалата в полупланинска зона. Заради това разположение, преобладаващите почвени типове са: тъмносивите горски почви, светлосивите горски почви, излужените черноземи, планинските кафяви горски почви, слабоглинестите рендзини (които са типични лозарски почви за производство на качествени вина), алувиални и делувиални
ливадни почви по поречието на река Росица (изключително благоприятни за отглеждане на овощни (ябълки) видове,  вкореняване на облагородени лози и зеленчукови култури) и други почви. Основните почвени типа в района са шест. В обработваемите земи мощността на хумусния хоризонт се движи средно на 30-40 см дълбочина, което определя и високия процент продуктивност на почвата.

Води

От водните обекти на територията на общината с най-голямо значение е язовир “Ал. Стамболийски” с обем 220 милиона кубически метра вода и водна площ 10 000 дка. Язовирът осигурява вода за напояване, както и спомага  работата на две водно-електрически централи. В землището на гр. Сухиндол и с. Горско Калугерово има по един микроязовир. През територията на общината преминава река Росица.

Културни и природни забележителности

  • Боаза - водопад на 3 км. от града, по посока на село Коевци.
  • Римски път - останки - на 3 км. югозападно.
  • "Сухиндолският връх" - изгаснал вулкан, северно от града.
  • "Иванковец" - скала с характерен профил, даваща основния облик на панорамата на града.
  • Язовир "Ал. Стамболийски" - замислен в периода между двете световни войни, строен през първата половина на 40-те години на 20 век под ръководството на немски инженери, довършен през 50-те години на 20 век в рамките на бригадирското движение. Първият голям язовир в България.
  • "Селце" - останки от римско селище, на около 1 км южно. Каптажът на питейна вода, направен по времето на Римската империя, се използва и до днес.
  • Останки от средновековен манастир, около 1 км източно.
  • Винарска изба.
  • Туристически обекти в града са църквата - "Свети апостоли Петър и Павел", построена през 1901 година и часовниковата кула от 1895 година.

Селско стопанство

Обработваемата земя в община Сухиндол е 60 200 дка. Условията в района са подходящи за отглеждане на зеленчуци, лозови насаждения и зърнени култури.  Природно-климатичните условия в региона благоприятстват производството главно на лозови насаждения от винени и десертни сортове.
Животновъдството се развива предимно в частния сектор, в стопанства с малък брой животни, което не позволява ефективно въвеждане на високопроизводителна механизация и автоматизация на отглеждането.
Съществува възможност за пълноценно затваряне на цикъла земеделско производство – преработваща индустрия и появата на висококачествени и конкурентноспособни на европейския пазар продукти.

Отдих и туризъм


Природните дадености и климатични условия в община Сухиндол са предпоставки за развитието на различни видове туризъм. Най-вече потенциалът на района позволява развитие на селски, еко и винен туризъм.

Районът около язовир "Александър Стамболийски" е подходящ за развитието на селски туризъм поради тишината, чистия въздух и красивата природа. Има добри условия за различни видове водни спортове. Къщите в селото, което е в непосредствена близост, притежават интересна архитектура и могат да бъдат ремонтирани и пригодени за малки семейни хотели.

Другите водоеми (река Росица и микроязовири) на територията на общината редовно се посещават от туристи с цел любителски и спортен риболов.    Наличието на специфични антропогенни туристически ресурси, съчетани с изключително благоприятните природни дадености, са сериозни предпоставки за развитието на екологичен  туризъм в общината. Това би дало възможност за комбиниране на почивката с хоби-занимания, придобиване на умения и задоволяване на нуждата от емоционални преживявания и впечатления.

Община Сухиндол има  благоприятно   туристическо   географско положение. Чрез пътната си мрежа, тя се   свързва с важен   туристически център за страната – гр. Велико Търново, както   и магистралата   София – Варна.

Празник

На 14 февруари всяка година традиционно се отбелязва празника Трифон Зарезан, свързан с лозарството и винопроизводството, тъй като Сухиндол е винарски край. Празнува се с атрактивен ритуал, зарязване и манифестация. Денят е обявен  за празник на общината, това е единственото място в България, където 14 февруари се почита по този начин.

Винарски и лозарски център

Природните ресурси на региона оказват благоприятно въздействие за развитието на лозарството и отглеждането на висококачествено грозде. Вината с произход Сухиндол, обикновено носят престижни нюанси на стари вина.

Ловико Сухиндол е приемник на най-старата лозаро-винарска кооперация в България, основана през 1909 година. Днес производството на изба Ловико Сухиндол надвишава 6 милиона литра качествени вина и ракии годишно, като 80% от продукцията е предназначена за износ за Русия, Латвия, Естония, Литва, Англия, Норвегия, Полша, САЩ, Канада.

Изба Сухиндол се намира в северния лозарски район на България и се е специализирала в производството на вината Гъмза, Каберне Совиньон и Мерло. Избата също произвежда вина и ракии от Совиньон Блан, Шардоне, Мускат и други сортове грозде. Винените асортименти са много, покриващи масови вина, сортови вина, резерви и специални селекционни вина. Избата разполага също и с богата колекция енотечни вина.

 

Източници: www.suhindol.bg; http://bg.wikipedia.org/
Снимки: www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: