Начинът, по който се формират разходите по сделката

Гид на клиента

Разходи при закупуване на недвижим имот  

I. Продажна цена на имота

Посочената цена на всеки имот в нашия сайт е обявената офертна цена, която МИРЕЛА договаря със собствениците на всички имоти от базата данни.
В много случаи обявената цена може да бъде договаряна с продавача в зависимост от конкретните условия по сделката.
Не са редки и случаите, когато обявената цена не подлежи на коментар - това е желанието на собственика на имота и консултантът от МИРЕЛА при необходимост ще Ви предупреди затова.
И в двата случая агентите и администраторите на МИРЕЛА ще Ви уведомят за възможностите е ще Ви посъветват как да постъпите или ще Ви предложат други имоти с желаните от Вас характеристики.

Обявената цена на имота НЕ ВКЛЮЧВА:

 • посредническото възнаграждение по сделката (комисиона)
 • такса обслужване (събира се само за сделки, осъществявани без комисиона за купувача)
 • дължимите от страните по сделката местен данък, нотариални такси и съдебна такса за вписване на нотариалния акт.

II. Посредническо комисионно възнаграждение (комисиона)

Купувачът на имот заплаща посредническо възнаграждение по силата на сключен договор с МИРЕЛА.
Възнаграждението се заплаща при условие, че купувачът закупи желания недвижим имот с посредничеството на МИРЕЛА 
Купувачът не дължи възнаграждение, ако закупи имот сам или чрез друг брокер.
  
Посредническото възнаграждение (комисионно възнаграждение) на МИРЕЛА се договаря като твърда сума или като процент от договорената продажна цена на имота и се заплаща от клиента, съгласно условията на сключените договори за посредничество. 
Размерът на договорената комисиона зависи от спецификата на желаната сделка и характеристиките на имота.
Преди да ни възложите посредничество, можете да се запознаете с възможностите за ОТСТЪПКИ, които периодично Ви предоставяме.
  
В размера на посредническото възнаграждение са включени:

 • адвокатски хонорар за подготовката на нотариален акт и други необходими документи по сделката (клиентът има право да ползва и свой адвокат)
 • осигуряването на нотариус (клиентът има право да посочи избран от него нотариус)
 • консултация за състоянието на пазара и движението на цените за определен сегмент
 • първоначална консултация във връзка с реда и условията за осъществяване на сделката
 • консултация за изискуемите документи и Законовите изисквания за осъществяване на сделката
 • осигуряване на най-добрите условия за получаване на кредити или покупка при разсрочено плащане, съобразени с възможностите на конкретния клиент.   

За сделките, при които МИРЕЛА не начислява комисиона (посредническо възнаграждение), купувачът заплаща такса обслужване в размер на 300 EUR.

 • Посредническото възнаграждение е дължимо при сключване на сделката.
 • МИРЕЛА не изисква предварително заплащане на възнаграждението в никаква негова част.
 • МИРЕЛА организира управлението на поръчката за своя сметка и финансира със свои средства действията и мероприятията, свързани с търсенето на подходящ имот. 
 • В особени случаи и за ангажименти извън обичайното посредничество МИРЕЛА начислява такси, съгласно тарифа.

Уточнение: При предоставени ексклузивни права за представителство, купувачът се задължава за определен срок да не осъществява действия, свързани със закупуването на недвижим имот без посредничеството на МИРЕЛА.

Договарянето на ексклузивно представителство спестява на купувача не само пари, но и време и неудобства при осъществяването на контактите с повече агенти и воденето на поръчката от няколко брокера.
Във вътрешно организационен план предоставянето на ексклузивни права за представителство, дава възможност на брокера да спести ресурс и насочи правилно капацитета на своите служители, което предопределя постигането на най-добрите условия за клиента.
При договарянето на ексклузивно представителство ние Ви съветваме предварително да проучите брокера към която се насочвате, с цел да се убедите в капацитета и възможностите, които има той за реализиране на исканата от Вас сделка.
Затова предварително направете среща с нашите мениджъри и агенти, за да съберете впечатления и да прецените дали и на кого да възложите конкретната задача. Консултациите са безплатни.
При подбора на най-подходящия агент на недвижими имоти ще ви помогнат мениджърите на МИРЕЛА.
Нашите офиси са структурирани така, че да обслужват териториално обособени райони и сделки с имоти в определени сегменти от пазара, така че в това отношение Вие можете да  разчитате на най-добрия специалист.

III. Местен данък, нотариални и съдебни такси

Най-напред сме длъжни да Ви информираме, че обичайната практика при сделките по покупко-продажба на недвижими имоти в България е разноските (местен данък и държавни такси) да се поделят по равно между страните (купувач и продавач). Разбира се има изключения от това правило и те зависят от условията, които страните  договарят по между си и от компромисите, които правят.
Нашата роля на консултанти е да Ви предложим съществуващите в практиката варианти и най-удачното решение.

 • Местен данък- всяка община има самостоятелност да определя този данък. Обичайният размер е 2.5% от цената на сделката.

Всяка сделка с недвижим имот, прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти на територията на Република България се облага с данък, (местен данък) съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). За сделките по покупко-продажба на имоти този данък обикновено е в размер на 2.5% от продажната цена на всеки имот, предмет на такава сделка и се изчислява от нотариуса, ангажиран със сделката върху обявената цена на имота според подписания нотариален акт.

 • Нотариална такса- (събира се по тарифа от нотариуса, удостоверяващ сделката, според материалния интерес- т.е посочената цена на имота по нотариален акт)

Нотариалната такса по сделката се събира според Тарифа за нотариалните такси, според Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Според посочената тарифа Вие точно можете да размера на дължимата такса по сделката, но за това трябва да имате необходимите за сделката документи или да сте договорили вече продажната цена на имота. Разбира се не се колебайте да се свържете дори само за това с агента, посочен към избрания от Вас имот - той веднага ще Ви ориентира за размера на тези такси.

 • Такса за вписване- 0.01% (събира се от Агенцията по вписванията след удостоверяване на сделката от нотариуса)

Такса за вписване се събира за всеки документ с удостоверен материален интерес, какъвто е нотариалния акт. Според Правилник за вписванията подлежат на вписване всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актовете за държавна или общинска собственост и други).
Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове. По този начин могат да бъдат осъществени справките и проверките за тежести или прехвърлителни сделки за всеки един имот, което е съществено задължение от работата на служителите на МИРЕЛА.
Според  ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА (В сила от 25.11.2005 г. , Обн. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г.)

 • За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 5 лв.

Вие можете да спестите пари, време и нерви, ако се обърнете към професионалисти в сферата на недвижимите имоти. 

Пожелаваме Ви успех в избора на подходящия агент, който ще Ви помогне да направите най-добрата сделка. Ако продавате имот

Полезни съвети за продавачите на недвижими имоти

Франчайз за брокерска дейност с недвижими имоти от МИРЕЛА

МИРЕЛА предоставя концепция за успешен бизнес и ползването на марката МИРЕЛА (франчайзинг) при осъществяването на посреднически сделки с недвижими имоти и продажбата на услуги в сферата на недвижимите имоти.

Единствено в www.mirela.bg можете да видите статистика на цените на имотите на база реално осъществени сделки от 2002 г. насам

Информацията се генерира автоматично от Административната ни система в края на всеки месец.

Какво Ви предлага "ОФИС НАЕМИ" на МИРЕЛА

Търсите имот под наем, искате на наемете недвижим имот - добре дошли в интернет страниците на МИРЕЛА.

Давате имот под наем?

Полезни съвети за наемодателя. Защото за Вас е важно да си осигурите спокойствието на осигурената постоянна доходност максимално дълго време.

Ако търсите под наем

Полезни съвети за наемателя

Ако искате да закупите недвижим имот

Полезна информация за реда и условията на посредническата дейност на Мирела при закупуване на недвижими имоти.

Управление на недвижими имоти

При сключване на договор за управление на имот ние Ви предлагаме: 1. Ефективна консултантска и посредническа услуга за отдаване под наем на имота 2. Юридическо обезпечаване на сделката 3. Осигуряването на най-подходящите наематели и още .. вижте материала ..

Придобиване на земя от чуждестранни граждани

Съгласно ангажиментите на България в процеса на европейската интеграция, в Конституцията са направени промени с цел хармонизиране на българското законодателство с провото на Европейския съюз, съгласно които чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя