Карта
Бележник ()

ОУ "Черноризец Храбър"

Училища
Местонахождение:  град Варна, кв. Левски
Виж на картата

Вид училище: общообразователно
основно (І - VIІI клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Мисия на училището

Основна мисия на училището е формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.

Възпитанието и обучението е подчинено на:
1. Държавните образователни изисквания и стандарти
2. Адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас.
3. Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и съсдаване на високо, отговорно поведение за участие в свят и създаване на ново обществения живот
4. Усвояване и формиране на общочовешки и нациоални ценности.
5. Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Визия на училището

Утвърждаване на ОУ "Черноризец Храбър" като конкурентно способно училище, способно да формира учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

1. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив.
2. Обособяване на колектива като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зазачитане на човешкото достойнство.
3. Развитие на творческото и критично мислене при осъществяване на УВП за релизиране на младия човек в съвременното общество.
Училището се стреми чрез високо квалифицирани педагози да формира у учениците знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда, уважение на гражданските права, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Цели на училището

1. Издигане и утвърждаване престижа на училището.
2. Повишаване качеството на УВР.
3. Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици. Запазване на многообразието им.
4. Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено, интелектуално, естетическо и личностно развитие на подрастващите.
5. Повишаване квалификацията на учителите.
6. Осигуряване на условия за добър професионален избор и творческо прилагане на компетенции.
7. Снадаване на компютърен кабинет.
8. Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.
Учебна база:

Директор: Соня Стоянова

Транспортни връзки:
автобуси № 12, 13, 19, 32,

Адрес: гр. Варна, ул. "Студенстка" № 1, п.к. 78,
Телефони: 052/303284; 052/303230;

е-мейл : chernorizets_varna@abv.bg
сайт: http://chernorizets.com/Професионален авиационен колеж към Институт по въздушен транспорт - София (ИВТ)

За контакти: тел. 0882 603 693; email: kamenova@sofiaflighttraining.com; www.sofiaflighttraining.com; бул. „Брюксел 1“, ИВТ, офис 204

Основно училище "Георги Стойков Раковски"

Адрес: с. Ново село, ул. "Трети март" № 7 Тел. директор: 08113/2242

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Николово, ул. "Плиска" № 1; Тел. директор: 08118/2470

Виж на картата

Основно Училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Нова Черна, ул. "Кирил и Методий" № 87; Тел. директор: 08634/ 270

Виж на картата

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "7-ми септември" №57; Тел. директор: 086/824 008

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: гр. Силистра, ул."Добрич" 76; Тел. директор: 086/82 40 27

Професионална Гимназия По Лека Промишленост "Пенчо Славейков"

Адрес: гр. Силистра, ул."Седми септември" 59; Тел. директор: 086/82-41-19

Начално училище "Отец Паисий"

Адрес: с. Алеково, ул. "Отец Паисий" №1; Тел. директор: 08622/321

Виж на картата

Професионална Гимназия По Строителство "Пеньо Пенев

Адрес: гр. Силистра, бул."Македония" 140 п.к.114; Тел. пом. дир.: 086/824009

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Бойка войвода" №2; Тел. директор: 068/821-174

Общинско спортно училище "Дръстър"

Адрес: гр. Силистра, УЛ."ЧЕРНО МОРЕ" № 10; Тел. директор: 086/822-460

Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Дръстър" 38; Тел. директор: 086/822344

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2; Тел. директор: 08673/2267

Виж на картата

Природоматематическа гимназия "Св.Климент Охридски"

Адрес: гр. Силистра, ул."Москва" № 43 Тел. директор: 068/882-645

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Плевен" 1; Тел. директор: 086/811 430

Професионална Земеделска Гимназия "Добруджа"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Тутракан" ; Тел. директор: 086/821 903

Средно общообразователно училище "Юрий Алексеевич Гагарин"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №20; Тел. директор: 086/821022

Основно Училищe "Отец Паисий"

Адрес: гр. Силистеа, ул."Д-р Петър Вичев" 1; Тел. директор: 083/820 553

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Силистра, ул. "София" 147; Тел. директор: 08675/2002

Професионална Гимназия По Механотехника "Владимир Комаров"

Адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" №29; Тел. директор: 068/824-154