ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Гр. Крумовград

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Кърджали - гр. Крумовград

Гр. Крумовград се намира в Южна България, изцяло в района на Източни Родопи. Той е административен център в община Крумовград, област Кърджали.

Населението му наброява около 5 800 души.
Намира се на 310 км от гр. София и на 48 км от областния център гр. Кърджали. Най-близкият граничен сухопътен пункт е Капитан Андреево, отстоящ на 108 км. Най-близкият воден граничен пункт е Бургас, отстоящ на 251 км. Най-близкият железопътен възел е Момчилград, отстоящ на 32 км. Проходът Маказа, където се изгражда гранично-пропускателен пункт, отстои на 40 км от гр. Крумовград и на 18 км от западната граница на общината.

Природа

Градът попада в северната периферия на средиземноморското климатично влияние и се характеризира с преходно-средиземноморски климат. Зимите са сравнително меки, а лятото е продължително и горещо. Нископланинският релеф, отвореността през долината на река Крумовица на север, позволяват безпрепятственото нахлуване както на средиземноморски, така и на студени континентални въздушни маси, в резултат на това се получава твърде голямо разнообразие на климата.

Инфраструктура

Инфраструктурата в Крумовград е много добра. Градът е електрифициран и водоснабден. Единствен той от цялата община има канализационна мрежа.
Транспорт - основни пътни артерии са път III-509 Харманли – Долно Черковище – Долна Кула – Крумовград – Токачка – Маказа и път II-59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград, които преминават през общинския център гр. Крумовград и свързват общината със съседните общини, областния град и националната пътна мрежа.
Те имат важно значение за социално-икономическото развитие на общината, като връзка с транспортен коридор № 9 Кърджали – Маказа – Александруполис, създават предпоставки за активно стопанско развитие и се повишава атрактивността на общината пред външния бизнес. Значението на тези пътни връзки ще нарасне с откриване на ГКПП Маказа и реалната експлоатация на транспортния коридор.
На територията на община Крумовград функционират 1 самостоятелно начално училище, 11 основни, 1 СОУ, 1 Професионална гимназия по транспорт и 1 дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа. Детските градини са 9.
Здравните заведения са две – многопрофилна болница за активно лечение и медицински център.

Икономика

В община Крумовград е развита леката промишленост, която е специализирана в производството на обувни и шивашки изделия.
Предприятията са средни и са съсредоточени в гр. Крумовград. Материално-техническата база е добра и отговаря на технологичните изисквания. Дейността на фирмите е насочена основно към износ на база поръчки на ишлеме.
В общината има изградени малък брой микропредприятия за производство на хляб, хлебни изделия и безалкохолни напитки.
Тютюнопроизводството дава икономическия облик и характеристика на общината. Той е основната култура, която осигурява средства за препитание на голяма част от населението. Крумовградските тютюни са основен и незаменим компонент при производството на най-известните и реномирани марки цигари. Ежегодно в общината се рекултивират над 25 000 дка земеделски земи и се произвежда над 3 000 тона тютюн.
Полупланинският релеф на община Крумовград е подходящ за развитие на животновъдството. Най-добре развити са говедовъдството и овцевъдството.

Културни забележителности и туризъм

В община Крумовград съществуват благоприятни предпоставки за развитие на селски и екологичен туризъм, тъй като тя разполага с разнообразни и атрактивни туристически ресурси. Характерното съчетание между ценната природна среда и културно-историческото наследство, би привлякло интереса на различен тип туристи.
Разкрити са останки от тракийски светилища, надгробни могили, некрополи и средновековни крепости, които свидетелстват за интензивен живот през всички исторически епохи.

Архитектурно-строителни паметници на културата от местно значение са 12 обекта.
Групов паметник на културата с местно значение са къщи на ул. "Съединение" в историческата зона на гр. Крумовград, тютюневи складове и джамията "Сейтляр Джамиси", строена през 1855 година.
За културно-историческото наследство на община Крумовград свидетелстват над 2 хиляди експоната, подредени в музейна сбирка с изложбена площ 250 кв. м и обособени в отдели археология, нова история и етнография. Сбирката е открита през 1971 година и се помещава в сграда строена през 1901 година, която е обявена за паметник на културата.

Източници: http://www.krumovgrad.bg

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: