Карта
Бележник ()

Ръст на промишлеността и строителството през октомври

Строителство

Октомври се оказа положителен месец за два от основните сектора на българската икономика – промишлеността и строителството.

През десетия месец на 2013 г. промишленото производство е нараснало с 1,5% на месечна база и с 4,1% на годишна, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

През октомври 2013 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - със 7,5%, и в преработващата промишленост - с 2,1%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление от 1,2%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 30%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 28%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 21,8%, производството на химични продукти - с 12,7%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 8,5%. Спад е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 22,5%, производството на напитки - с 4,6%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 3,9%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 2,1%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 5,9%, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ остава на равнището на съответния месец на предходната година, а в добивната промишленост е регистриран спад от 2%.

През октомври строителната продукция у нас се е увеличила на месечна база с 0,5%, благодарение на ръст от 2,1% на гражданското/инженерното строителство. Сградното строителство намалява с 0,8%.

На годишна база строителството се свива със 7,8%. Намалението на строителната продукция през октомври 2013 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното, така и при сградното строителство, като е регистриран спад съответно от 10,8 и 5,4%.

 

Източник: http://www.manager.bg

(10.12.2013)