Schools - in Ruse Region, Ivanovo

Osnovno uchilishte " Nikola Yonkov Vapcarov "

Address: s. Ivanovo, ul." ChAVDAR " №2; Tel. direktor: 08116/22 42

See on the map

Osnovno Uchilishte " Sveti Kliment Ohridski "

Address: s.Svalenik, ul. " Demokraciya " №2; Tel. direktor: 08166-2487

See on the map

Osnovno uchilishte "Hristo Botev"

Address: s. Shtraklevo, ul."Hristo Botev" № 40; Tel. direktor:08111/2202

See on the map

Osnovno uchilishte "Vasil Levski"

Address: s. Trastenik, ul."Kiril i Metodiy"№1; Tel. direktor: 08145/2275

See on the map