Map
Scratchpad ()
Schools - in city of Veliko Tarnovo, Old town, Akatsiya, Asenov, Varusha, Kartala,

Chastna profilirana gimnaziya "Ak-Arkus"

Address: gr. Veliko Tarnovo 5000, ul. "Dragoman" 16; Phone: 062/ 61-99-66, 062/ 61-99-59;

See on the map

Humanitarna gimnaziya "Sv. Sv. Kiril i Metodiy"

Address: gr. Veliko Tarnovo 5000, ul. "Mihail Kefalov" 2; Phone: 062/ 62-96-94; 062/ 62-17-69, 062/ 621181;

See on the map

OU "Dimitar Blagoev"

Address: gr. Veliko Tarnovo, ul. "Hr. Smirnenski" 1a Phone: 062/ 62-14-76;

See on the map

OU "Hristo Botev"

Address: gr. Veliko Tarnovo 5000, ul. "Mihail Kefalov" 2; Phone: 062/ 62-98-94, 062/ 63-89-22;

See on the map

OU "Petko Rachov Slaveykov"

Address: gr. Veliko Tarnovo 5000, ul. "Osvobozhdenie" 29; Phone: 062/ 62-44-70, 062/ 63-14-42;

See on the map

Pomoshtno uchilishte "Sv. Teodosiy Tarnovski"

Address: gr. Veliko Tarnovo 5000, ul. "Kl. Ohridski" 50; Phone: 062/ 62-97-29, 062/ 3-00-61;

See on the map

Staroprestolna gimnaziya po ikonomika

Address: gr. Veliko Tarnovo 5000, ul. "Panaret Rashev" 24; Phone: 062/ 62-05-87, 062/ 2-31-64;

See on the map