Local police departments

Rayonno Policeysko Upravlenie - Kaolinovo

Address: pl."Ukrayna" №3 Tel: 166, 05361/2291, 05361/2292, 05361/2293

See on the map

Rayonno Policeysko Upravlenie - Novi Pazar

Address: ul."Pliska" №1 Tel: 166, 0537/22251, 0537/22252

See on the map

Rayonno Policeysko Upravlenie - Veliki Preslav

Address: ul."Boris Spirov" №18 Tel: 166, 0538/42503, 0538/42504

See on the map