Local police departments - in Plovdiv Region, Karlovo

Rayonno Policeysko Upravlenie - Karlovo

Address: Karlovo ul.”Stamboliyski”1 Tel: 0335/9-30-20

See on the map