Local police departments

Chetvarto Rayonno Policeysko Upravlenie - Plovdiv

Address: Plovdiv ul.”Mali Bogdan” 3 Tel: 032/62-71-68

See on the map

Parvo Rayonno Policeysko Upravlenie - Plovdiv

Address: Plovdiv bul.”Nikola Vapcarov” 91 Tel: 032/62-52-73

See on the map

Peto Rayonno Policeyso Upravlenie - Plovdiv

Address: Plovdiv ul. Vanche Mihaylov №2 Tel: 032/68-17-37

Shesto Rayonno Policeysko Upravlenie - Plovdiv

Address: Plovdiv ul.”Kapina” 14 Tel: 032/62-41-95

See on the map

Treto Rayonno Policeysko Upravlenie - Plovdiv

Address: Plovdiv ul.”Brezovska” 33 Tel: 032/62-23-87

See on the map

Vtoro Rayonno Policeysko Upravlenie - Plovdiv

Address: Plovdiv bul.”Nikola Vapcarov” 91 Tel: 032/62-52-73

See on the map