Local police departments

Rayonen Policeyski Uchastak - Lukovit

RPU-Lukovit obsluzhva teritoriyata na Obshtina Lukovit Obsluzhvanata teritoriya se razdelya na 2 rayona.

See on the map

Rayonen Policeyski Uchastak - Teteven

Obsluzhvanata teritoriya se razdelya na tri rayona.

See on the map

Rayonen Policeyski Uchastak - Troyan

Obsluzhvanata teritoriya se razdelya na pet rayona.

See on the map

Rayonen Policeyski Uchastak - Ugarchin

Obsluzhvanata teritoriya se razdelya na dva rayona

See on the map

Rayonen Policeyski Uchastak - Yablanca

Obsluzhvanata teritoriya se razdelya na dva rayona:

See on the map