Local police departments - in Vratza Region, Orjahovo

Rayonno Policeysko Upravlenie Oryahovo

Address: gr.Oryahovo, ul." Aleya na mira" № 2 Sluzheben telefon: 09171/ 20-01; 20-02

See on the map