Бележник ()

Защитеност на личните данни и спазване на конфиденциалност

Защита на лична информация

МИРЕЛА ЕООД е Администратор на лични данни, вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри" под № 0047878, съгласно Удостоверение, издадено то Комисията за защита на личните данни.

МИРЕЛА гарантира, че личните данни, събирани в резултат на осъществяване на дейността си ще бъдат пазени в строга конфиденциалност, няма да бъдат използвани извън целите, за които те се събират и няма да бъдат предоставяни на трети лица, без съгласието на титулярите по тях, освен в предвидените от Закона случаи.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОНФИДЕНЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

По повод осъществяване на основния си предмет на дейност, чрез своите сайтове, МИРЕЛА събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като за тези цели агентите и администраторите на МИРЕЛА въвеждат в корпоративната база данни информация, подадена от потенциални клиенти:

  • при търсене на имот, както следва: Име, телефон, e-mail, бюджет (приблизителна цена на сделката), характеристики на търсения имот; 
  • при предлагане на имот, както следва: име, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем, основни характеристики на имота, според корпоративните изисквания за въвеждане на специфична информация в базата данни;
  • при разглеждане на кандидатури за работа, както следва: имена на кандидатите, телефон, e-mail за връзка, биографични данни.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

МИРЕЛА използва предоставената информация единствено по повод осъществяване на дейността си и с цел осъществяване на желаните от потребителите и клиентите сделки с недвижими имоти и приемането на нови служители.

РЕЖИМ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

МИРЕЛА не предоставя по никакъв повод на трети лица, информация, представляваща лични данни на потребителите, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от Закона случай.
С оглед осъществяването на желаните сделки с недвижими имоти от страна на клиентите, подали оферти за предлагане на недвижим имот, МИРЕЛА има право да предоставя на трети лица описателна характеристика на тези имоти, изготвена според правилата на корпоративната практика на МИРЕЛА и изнесена в публичната част на нейната база данни, съгласно Условията за ползване на интернет страниците на МИРЕЛА.

НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА, СВЪРЗАНИ С КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

МИРЕЛА се задължава да съблюдава и прилага мерките за конфиденциалност и защитеност на информацията непрекъснато, като част от своята дейност.
МИРЕЛА има право  да  променя своята концепция  за конфиденциалност с оглед развитието на дейността си и промяната в изгражданите взаимоотношения с потребителите.
В този смисъл всички промени в условията за конфиденциалност и защита на личните данни ще бъдат отразявани в настоящия документ.

МИРЕЛА ЕООД